Gần đây @thuycannừ, cái thời đó, cái năm 2013 đó, phim này sau phim...