Gần đây Ôi lại thêm một phim của Quốc bảo nước Nhật Suda Masaki. Ban...