Gần đây Cảm ơn subteam vì công sức cả đội ngũ đã hết mình tạo ra...