Gần đây Rất thích nhìn ánh mắt của Thư Kỳ, có hồn và rất thu hút....