Gần đây Phim này hơi lạ, muốn xem thử, lúc này phim Hàn ra nhiều...