Gần đây Thank you sub team. Lâu lắm mới vào lại nhà KST để xem phim...