Gần đây Em Snowball bao cưng.Bản thân mình vốn không nuôi Pets, chó...