Gần đây hay quá .Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, từ khi xem ở rạp, bé...