Gần đây Thích nhất Bành Vu Yến, lâu lâu mới thấy cốt phim khác hoàn...