Gần đây ám ơn subteam rất nhiều, rất mong chờ thêm các sản phẩm...