Gần đây Mình xem ở ngoài rạp lâu lắm rồi, hôm nay tự nhiên muốn xem...