Gần đây Hóng từ lúc thấy ảnh hậu trường giờ tự nhiên tìm thấy...