Gần đây chưa xem phim nhưng mình nghĩ đây là một bộ phim nhẹ nhàng...