Gần đây phim có hay không nhỉ mọi người. Chúc các Bạn ngày mới...