Gần đây Thấy mọi người khen hay mà chưa có dịp xem phim, cũng không...