Gần đây cứ là hành động Mỹ là auto thích hihi, cám ơn subteam nhiều...