Gần đây Chưa coi nên muốn coi thử xem phim này nó ra sao,ai coi rồi...