Gần đây Lâu rồi không xem phim của Yamada, thấy bạn í giờ đóng phim...