Gần đây Cảm ơn sub team. Phim làm từ tiểu thuyết lại thêm thể loại...