Gần đây Cảm ơn subteam nhiều nha. Đọc nội dung phim thấy cũng hay...