Gần đây Ôi lần trước mình đang xem dở mà không nhớ đến đoạn nào....