Gần đây phim nhật có nhiều bộ rất hay...nên mình sẽ cày bộ này xem...