Gần đây @moon2318 đã nói:Vừa có Mao vừa có Yukie,Vừa có Mao vừa có...