Gần đây Vừa có Mao vừa có Yukie, trời ơi toàn diễn viên mình thích...