Gần đây Đã từng xem phim này nhưng bị mất dữ liệu trong máy. Phim...