Gần đây phim hay nhỉ, chuyển thể từ sách, nhạc phim cũng hay nốt ^...