Gần đây Nghe giới thiệu phim thấy đây là một đề tài rất mới, Cám ơn...