Gần đây Thấy có Park Seo Joon ^^ trong "Thư Ký Kim sao thế"...