Gần đây Nghe bạn mình Gt phim này đã lâu, nay mới có thời gian...