Gần đây Cám ơn subteam. Hy vọng đội ngũ mìn ngày càng sub nhiều bộ...