Gần đây Chưa xem ngoài rạp vì thấy bảo cắt nhiều, hy vọng bản này...