Gần đây thank you subteam rất nhiều , nhưng mà phải tìm tải phần 1...