Gần đây Xem Border 1 tưởng kết mở, giờ mới biết có phần 2. Thanks...