Gần đây Mình đã đọc cuốn sách này rồi, rất ý nghĩa và sâu sắc nên...