Gần đây Cám ơn nhóm sub nhiều. Tôi sẽ download. Hy vọng sẽ có nhiều...