Gần đây Cuối cùng cũng nhét được vào ổ cứng phần Mơ-vie này rồi. Bé...