Gần đây Lại 1 phim nữa của chị Kim làm tui bồi hồi nhớ ngày thơ trẻ...