Gần đây biết châu đông vũ qua us and them mới xem hồi chiều.. mê...