Gần đây @Thanh-Binh-Le đã nói:c hay quá. Mong ad cho ra nhiều bản...