Gần đây thấy tựa phim nghe có vẻ hấp dẫn nên muốn xem như thế nào...