Gần đây Cảm ơn subteam nhiều lắm. Mình đang thiếu phim để coi...