Gần đây Mình rất thích phim Nhật, Cảm ơn sub team rất nhiều, chắc...