Gần đây Nước Nhật, người Nhật, và văn hóa Nhật luôn có sức hút mãnh...