Gần đây Nhớ năm đó xem film này cười đau cả ruột mấy đoạn 2 anh chị...