Gần đây @ariel143 đã nói: Một bộ phim tuyệt vời, một bản tình ca...