Gần đây @Thế-Anh thấy diễn viên là biết phim hay rồi, cám ơn nhóm...