Gần đây Phim ra cũng lâu mà đến nay mình mới có thời gian vào đây...