Gần đây phim hay quá dang down cả bộ vì bây giờ mới xem, cảm ơn...