Gần đây Vào ủng hộ chủ thớt để chủ thớt và subteam có thêm động lực...