Gần đây phim quá hay quá trất, coi lại vẫn thấy hay cảm ơn subteam