Gần đây thật quá đẹp và đã măt . cảm ơn subteam nhiều nhé, không phụ...