Gần đây Đọc tên phim nghĩ đến 1 cuốn truyện của Nhật, hóa ra là...