Gần đây Bố ngoan bố hư là một bộ phim rất hay về đề tài gia đình,...