Gần đây Cảm ơn subteam vì đã sub phim nàyMình thấy mọi người nói...