Gần đây Có duyên với Shohei Miura dễ sợ. Xem mấy phim rồi thấy phim...