Gần đây Đã 1 lần ra rạp coi phim này nhưng vẫn muốn coi lại bản dịch...