Gần đây Thấy bạn bè mỗi đứa nói một kiểu nên download về xem thử vì...