Gần đây Mong subteam ra nhiều film tiếng Anh hơn nữa. Thật sự bây...