Gần đây Phim này khá lâu rôi, nhưng mình vân chưa đuoc xem, mong vân...