Gần đây thanks sub teamtối nay chán thật, tải xem có ngừng thở không...