Gần đây Cám ơn subteam đã hoàn thành serie này, nội dung phim này...