Gần đây Thấy phim này đã lâu nhưng hổm rày mãi lo đọc truyện tiểu...