Gần đây phim này siêu dễ thương luôn, ô ngờ subteam lại làm lại...