Gần đây cám ơn subteam rất nhiều ạ.ji chang wook chời ôi đẹp muốn...